Informatie bungalow verkoopKlik hier voor het actuele overzicht van bungalows die te koop zijn...(PDF)

Klik hier om de folder van het bungalowpark te downloaden... (PDF)

Bungalows alleen te bezichtigen volgens afspraak.
Wilt u meer informatie over het kopen van een bungalow of wilt u komen kijken dan kunt u voor een afspraak contact opnemen met:

Dhr. A. Koek
Telefoon: 06-46487657 of 038-3319203

mail voor verkoopbemiddeling

Koop en verkoop van de bungalow:
Wij wijzen u erop dat bij de overdracht van het "recht op uitsluitend gebruik" van een bungalow boven de koopsom de volgende kosten verschuldigd zijn:
Door de koper: Entreekosten EUR 2.500,-
Borg EUR 340,-
De koper verklaart, door het plaatsen van zijn handtekening onder de koopovereenkomst, zich te onderwerpen aan het gestelde in de statuten en reglementen van Bungalowpark KVM. Daarnaast dient de koper de wettelijk bepaalde overdrachtbelasting over de cascowaarde van de bungalow aan de inspecteur der belastingen te voldoen. U bent zelf verantwoordelijk de overdracht binnen 2 weken te melden. De vereniging is verplicht om jaarlijks de overdrachten te melden.

Door de verkoper:
Bijdrage in de bemiddeling- en verkoopkosten EUR 600,-
Vaste lasten per jaar:
Het staangeld, de contributie van de vereniging, verzekering van opstal en inboedel, te betalen belastingen aan gemeente Lelystad, eigen TV kabelnet wordt jaarlijks in de najaarsvergadering vastgesteld.
Daarnaast zijn er nog de Nuts kosten, en een bedrag voor het afkopen van de werkbeurten. Aanvullende informatie hierover vind u in de de folder.
Deze bedragen worden door de penningmeester automatisch geïncasseerd.

Nuts voorzieningen:
Het verbruik van propaangas, water en elektra wordt per bungalow in juli door middel van aparte tussen-meters geregistreerd en met het vastrecht, waarin ook de kosten van o.a. afvoer van huisvuil zijn opgenomen, jaarlijks afgerekend. Hiervoor machtigen de leden, de penningmeester om 10 maal per jaar via automatisch incasso een gemiddeld voorschot bedrag te laten incasseren. De afrekening vindt eens per jaar plaats.(augustus). Propaangas is duurder dan aardgas.

Eigendomsrecht:
De vereniging is eigenaar van de grond, groot ca. 14 ha. en de daarop aanwezige opstallen. De leden op zich hebben het zogenaamde "recht op uitsluitend gebruik" van hun bungalow. Voor de aanschaf van dit "recht op uitsluitend gebruik" kan geen hypotheek verkregen worden. De leden mogen voor seizoensrecreatie gebruik maken van dit recht. De vereniging en de Gemeente Lelystad staan permanente bewoning niet toe. Leden dienen altijd te beschikken over een Nederlands domicilie adres elders. Bij aanschaf van het "recht op uitsluitend gebruik" zal om een uittreksel uit het bevolkingsregister worden gevraagd om het Nederlandse domicilie adres elders aan te tonen. De vereniging zal dit regelmatig controleren.

Verhuur:
De vereniging verhuurt geen recreatiebungalows.

Doel en middelen:
De vereniging stelt zich ten doel de recreatie op haar park te bevorderen en de belangen van haar leden, zowel materieel als immaterieel, te behartigen. Om dit doel te bereiken en de jaarlijkse lasten zo laag mogelijk te houden wordt van de leden inzet en zelfwerkzaamheid verwacht. Leden die voor 1 januari 2006 het "recht op uitsluitend gebruik" in hun bezit hadden, zijn verplicht jaarlijks 5 grote werkbeurten (op zaterdag van 08.30 - 14.00 uur) en 2 kleine werkbeurten (op zondag van 08.30 - 10.30 uur) te verrichten (of 12 kleine werkbeurten op zondag van 08.30 10.30 uur, of 6 grote werkbeurten op zaterdag van 08.30 - 14.00).

De leden die vanaf 1 januari 2006 "het recht op uitsluitend gebruik" van een recreatiebungalow hebben verkregen, moeten in principe per jaar een op de algemene ledenvergadering vastgesteld bedrag betalen. Het lid kan een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen bij het bestuur, om alsnog werkbeurten te doen. Tijdens deze werkbeurten worden zoveel mogelijk noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd om het park in goede staat te houden. Er worden verbeteringen doorgevoerd en het bieden van ontspanning aan de leden wordt voor een deel ook door middel van werkbeurten gerealiseerd. Waar mogelijk wordt voor het invullen van de werkbeurten gebruik gemaakt van kennis, handvaardigheid en interesse op specifieke gebieden van de leden.


Klik hier voor het actuele overzicht van bungalows die te koop zijn...(PDF)

Klik hier om de folder van het bungalowpark te downloaden... (PDF)
© 2016 MvR